W. Lankshear

Tên
William Lankshear
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
20/04/2005
Tuổi
19
P